Tuyển Dụng Youtuber Minecraft

Cách nhận rank Youtuber trong AEmine và quyền lợi.

  • Điều kiện:

-Kênh (channel) có từ 1000 Sub trở lên

-Có ít nhất 2 video review hoặc hướng dẫn về 1 máy chủ mà mình muốn đăng ký Youtuber trong server AEmine

-Có thể đăng ký rank Youtuber nhiều máy chủ khác nhau

  • Cách nhận:

GỬI MẪU SAU TẠI ĐÂY:


– Ingame: tên tài khoản trong server AEmine

– Link review: link giới thiệu về server AEmine


  • Quyền lợi:

-Nhận rank [Youtuber]

-Được các lệnh /fly, /tp,………

-Làm tốt được quyền quảng lý page và chanel của server

  • Nghĩa vụ:

-Mỗi tuần có ít nhất 1 video về server (coop, review)

-Tham gia đóng góp ý kiến về server

  • Video ví dụ: