Hướng dẫn bật resoupack

Cách để bật resoupack (gói tài nguyen) cho server minecraft AEMINE

 

Chọn server AEmine

Điều chỉnh server

Bật gói tài nguyên và chọn xong

Video