Nhiệm vụ hằng ngày

NHIỆM VỤ HẰNG NGÀY

GIỚI THIỆU

Nhiệm vụ mỗi ngày là các nhiệm vụ ngẫu nhiên sẽ xuất hiện mỗi ngày, có 7 nhiệm vụ tùy theo mức độ từ dễ đến khó. Khi bạn hoàn thành 7/7 nhiệm vụ này sẽ được nhận thưởng đặc biệt như Xu,Xu Hub (Liên server), Kinh nghiệm…

Lệnh sử dụng: /dailymission (/dm)

 

CÁC LOẠI NHIỆM VỤ

Có một số loại nhiệm vụ có thể xuất hiện như: Chơi 5 trận, Chiến thắng 5 trận, Hạ gục 5 mạng, Phá hủy giường 5 lần…

Với mỗi nhiệm vụ hoàn thành bạn có thể nhận thưởng tương ứng với mức độ nhiệm vụ đó