Shop Vàng
Tiệm Thuốc
Shop Bạc
Trung Tâm Thương Mại
Cường Hóa
Thũ Lĩnh Zombie Lv100
Tao Lạnh Quá Lv200
Amano Lv500
Quỷ Lửa Lv18
Gà Lv0
Thỏ Lv0
Zombie Lv3
Creeper Lv3
Husk Lv12
Slime Lv5
Bù Nhìn Lv0
Ma Da Lv50
Sakura
Chỉ Huy
Thợ May
Akira
Nông Dân
Già Làng
Lính Canh
Kaori
Nhiệm Vụ Hằng Ngày
Spawn
Location:
-364,64,-23
02:37