Kho Đồ Và Túi Đồ

Việc mở rộng sức chứaa đồ trên người bạn là điều hoàn toàn cần thiết phải không

Kho đồ

– Ô chứa: 9×9
– Trang: 3
– Chứa được: vật phẩm, nguyên liệu
– Lệnh: /kd

Túi đồ
– Ô chứa: 9×3
– Trang: 3
– Chứa được: toàn bộ
– Lệnh: /td (hoặc bấm nút E)

Bạn có thể xem kho đồ và túi đồ người khác bằng lệnh /kd và /td. Chỉ áp dụng cho các cụm server: skyblock, rpg, survival