Kho Đồ Mở Rộng

Tín năng

  • Mở rộng kho đồ trên người
  • Mở rương ender nhanh
  • Có thể nâng cấp số trang kho đồ bằng rank vip

Lệnh

  • /xemkd <tên> – xem kho đồ người chơi
  • /ipro findonl – tìm người chơi có item giống trên item trên tay bạn đang cầm

Hình ảnh