Chat màu và kiểu trong minecraft

Chat màu và kiểu trong minecraft

Chat màu và kiểu trong minecraft
4.7 (93.33%) 6 votes

Sử dụng ký tự § hoặc & trước nội dung chat

Ví dụ: gõ &aAEMINE thì kết quả khi chat là AEMINE

Bảng mã màu

Bảng mã kiểu

Share: