Chat màu và kiểu trong minecraft

Sử dụng ký tự § hoặc & trước nội dung chat

Ví dụ: gõ &aAEMINE thì kết quả khi chat là AEMINE

Bảng mã màu

Bảng mã kiểu