Các lệnh Staff

– Helper, Police, Youtuber, Streamer:

/tp <tên> – dịch chuyển đến người chơi

/fly – bật tắt bay

/mute <tên> <lý do> – cấm chat

/unmute – mở chat

/kick <tên> <lý do> – kick

/tempmute <tên> <số giây> <lý do> – cấm chat tạm thời

/check <tên> – kiểm tra thông tin

/banlist – danh sách vi phạm

/history <tên> – lịch sử vi phạm

/ban <tên> <lý do> – cấm

/tempban <tên> <số giây> <lý do> – cấm tạm thời

/v – bật tắt tàn hình

– Quyền lợi staff:

Làm tốt và có nhiều công hiến sẽ được khắc tượng đặt tại hub.

Hết lòng và hy sinh vì server có thể được tặng acc bản quyền.

Lưu ý staff phải làm việc theo luật của server tại đây