Các lệnh của Staff

Các lệnh Staff

Các lệnh Staff
4.9 (97.14%) 7 votes
– Helper + Youtuber + Streamer:

/oi <tên> – xem kho đồ người chơi
/oe <tên> – xem rương ender người chơi
/tp <tên> – dịch chuyển đến người chơi
/fly – bật tắt bay
/mute <tên> <lý do> – cấm chat
/unmute – mở chat
/kick <tên> <lý do> – kick
/warn <tên> <lý do> – cảnh báo
/unwarn – xóa cảnh báo
/warns <tên> – xem cảnh báo
/tempmute <tên> <số giây> <lý do> – cấm chat tạm thời
/tempwarn <tên> <số giây> <lý do> – cảnh báo tạm thời
/check <tên> – kiểm tra thông tin
/banlist – danh sách vi phạm
/history <tên> – lịch sử vi phạm

– Police: (tất cả quyền của helper)
/ban <tên> <lý do> – cấm
/tempban <tên> <số giây> <lý do> – cấm tạm thời
/v – bật tắt tàn hình

– Quyền lợi staff:

Làm tốt và có nhiều công hiến sẽ được khắc tượng đặt tại hub.

Hết lòng và hy sinh vì server có thể được tặng acc bản quyền.

Lưu ý staff phải làm việc theo luật của server tại đây

Share: