Bảo Vệ Kho Đồ

Tính năng bảo vệ kho đồ Minecraft

Tính năng này sẽ giúp khóa rương đồ của bạn một cách an toàn bằng 1 mã pin do bạn tự đặt. để sử dụng tính năng này bạn cần phải đăng ký, sử dụng lệnh /baove dangky

GUi Đăng Ký Bảo Vệ

Đăng ký tạo mã pin cho tài khoản